Semi final round

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์จะจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร ซี. พี. ทาวเวอร์ 1 (สีลม)
ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้า (ตั้งแต่เวลา 09:00 ถึง 12:00 น.) และ รอบบ่าย (ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง 18:00 น.)

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์

  1. บัตรประจำตัวประชาชน (เพื่อใช้แลกบัตรเข้าอาคาร ซี. พี. ทาวเวอร์ 1 (สีลม)) และ บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวที่หน่วยงานราชการหรือสถานศึกษาปัจจุบันออกให้และมีรูปถ่ายของผู้สัมภาษณ์เพื่อประกอบการลงทะเบียนเข้าสัมภาษณ์
  2. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดสุภาพ
  3. การบ้านและสิ่งที่กรรมการกำหนดไว้ โปรดอ่านรายละเอียดการบ้านและสิ่งที่กรรมการกำหนดไว้ให้ครบถ้วน หากท่านต้องการใช้ notebook ประกอบการนำเสนอต่อคณะกรรมการ โปรด charge battery มาให้เพียงพอและโปรดเตรียม internet มาให้พร้อม เนื่องจากสถานที่สัมภาษณ์ไม่มีจัดเตรียมให้ท่าน
  4. Portfolio สามารถเตรียมมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ (สาขา design ต้องนำมาทุกคน)

การเดินทางมาสัมภาษณ์

  1. เดินทางด้วยตนเอง อาคารตั้งอยู่บนถนนสีลมฝั่งโรงแรมดุสิตธานี (ไม่มีที่จอดรถให้บริการ) ไม่แนะนำให้เดินทางด้วยวิธีนี้ เนื่องจากมีการแข่งขันวิ่งมาราธอนในช่วง 0300 - 1000
  2. รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีศาลาแดง ทางออกที่ 2
  3. รถไฟฟ้า MRT ลงที่สถานีสีลม ทางออกที่ 2 เดินเลียบทางเท้าถนนสีลมฝั่งโรงแรมดุสิตธานี
  4. รถประจำทาง สาย 15, 76, 77, 115, 172, 177, 504, 514, หรือ 547 ลงป้ายโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน หรือป้ายใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง

มีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

หมายเหตุ: สำหรับน้องๆ ที่ไม่สะดวกเดินทางมาสัมภาษณ์ที่อาคาร ซี. พี. ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ให้แจ้งใน message inbox ที่ Facebook : Young Webmaster Camp ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

Majors

สาขาที่รับสมัคร